برای نسخه CPU تنسورفلو

pip install tensorflow

وبرای نصب نسخه GPU تنسورفلو

pip install tensorflow-gpu

Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 2.7

نسخهCPU  تنسورفلو برای لینوکس 64 بیتی و پایتون 2.7

pip install –-upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp27-none-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 2.7

نسخهGPU  تنسورفلو برای لینوکس 64 بیتی و پایتون 2.7

$ pip install –-upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp27-none-linux_x86_64.whl

نسخهCPU  تنسورفلو برای OS X  مک و پایتون 2.7

# Mac OS X, CPU only, Python 2.7:

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-py2-none-any.whl

# Mac OS X, GPU enabled, Python 2.7:

نسخهCPU  تنسورفلو برای OS X  مک و پایتون 2.7

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-py2-none-any.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 3.4

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 3.4

# Requires CUDA toolkit 8.0 and CuDNN v5. For other versions, see "Installing from sources" below.

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 3.5

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 3.5

# Requires CUDA toolkit 8.0 and CuDNN v5. For other versions, see "Installing from sources" below.

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl

# Mac OS X, CPU only, Python 3.4 or 3.5:

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-py3-none-any.whl

# Mac OS X, GPU enabled, Python 3.4 or 3.5:

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-py3-none-any.whl

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 13 =