برای نسخه CPU تنسورفلو pip install tensorflow وبرای نصب نسخه GPU تنسورفلو pip install tensorflow-gpu Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 2.7 نسخهCPU تنسورفلو برای لینوکس ۶۴ بیتی و پایتون ۲٫۷ pip install –-upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp27-none-linux_x86_64.whl # Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 2.7 نسخهGPU تنسورفلو برای لینوکس ۶۴ بیتی و پایتون ۲٫۷ $ pip install –-upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp27-none-linux_x86_64.whl نسخهCPU تنسورفلو برای OS X مک و پایتون ۲٫۷ # Mac OS X, CPU only, Python 2.7: $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-py2-none-any.whl # Mac OS X, GPU enabled, Python 2.7: نسخهCPU تنسورفلو برای OS X مک و پایتون ۲٫۷ $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-py2-none-any.whl # Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 3.4 $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl # Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 3.4 # Requires CUDA toolkit 8.0 and CuDNN v5. For other versions, see "Installing from sources" below. $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl # Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 3.5 $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl # Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 3.5 # Requires CUDA toolkit 8.0 and CuDNN v5. For other versions, see "Installing from sources" below. $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl # Mac OS X, CPU only, Python 3.4 or 3.5: $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-py3-none-any.whl # Mac OS X, GPU enabled, Python 3.4 or 3.5: $ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-py3-none-any.whl

۶۳-۲


Ø¨Ø±Ø§Û Ùسخ٠CPU تÙسÙرÙÙÙ

pip install tensorflow

ÙØ¨Ø±Ø§Û Ùصب Ùسخ٠GPU تÙسÙرÙÙÙ

pip install tensorflow-gpu

Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 2.7

ÙسخÙCPU  تÙسÙرÙÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û ÙÛÙÙکس 64 بÛØªÛ Ù Ù¾Ø§ÛتÙÙ ۲٫۷

pip install â-upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp27-none-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 2.7

ÙسخÙGPU  تÙسÙرÙÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û ÙÛÙÙکس 64 بÛØªÛ Ù Ù¾Ø§ÛتÙÙ ۲٫۷

$ pip install â-upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp27-none-linux_x86_64.whl

ÙسخÙCPU  تÙسÙرÙÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û OS X  ÙÚ© ٠پاÛتÙÙ ۲٫۷

# Mac OS X, CPU only, Python 2.7:

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-py2-none-any.whl

# Mac OS X, GPU enabled, Python 2.7:

ÙسخÙCPU  تÙسÙرÙÙÙ Ø¨Ø±Ø§Û OS X  ÙÚ© ٠پاÛتÙÙ ۲٫۷

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-py2-none-any.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 3.4

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 3.4

# Requires CUDA toolkit 8.0 and CuDNN v5. For other versions, see "Installing from sources" below.

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp34-cp34m-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, CPU only, Python 3.5

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl

# Ubuntu/Linux 64-bit, GPU enabled, Python 3.5

# Requires CUDA toolkit 8.0 and CuDNN v5. For other versions, see "Installing from sources" below.

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/linux/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-cp35-cp35m-linux_x86_64.whl

# Mac OS X, CPU only, Python 3.4 or 3.5:

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/cpu/tensorflow-0.12.0rc0-py3-none-any.whl

# Mac OS X, GPU enabled, Python 3.4 or 3.5:

$ export TF_BINARY_URL=https://storage.googleapis.com/tensorflow/mac/gpu/tensorflow_gpu-0.12.0rc0-py3-none-any.whl

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 9 =