نشست تعاملی

در این مطلب نحوه‌ی استفاده از نشست تعاملی (Interactive Session) آموزش داده می‌شود.