توابع API

در این قسمت لیستی از API های (دستورات) پایتون TensorFlow با عملکرد آن ها ارائه می گردد.